Angaben

2008. XII, 528 S. 1878-0. Geb. 98,– €, DGEJ-Preis: 84,– €